Skoči na glavno vsebino

Socialna pedagoginja

Socialna pedagoginja nudi pomoč otrokom s posebnostmi na področju čustvovanja, samopodobe, vedenja, socialnih veščin, komunikacije, odgovornosti in motivacije.

Pozornost usmerja predvsem v podporo otroku ob doživljanju različnih stisk in v razvijanje in krepitev socialnih veščin, ki so pomembne tako za otrokov odnos do samega sebe kot tudi za učinkovitejše funkcioniranje v različnih socialnih okoljih.

 

Socialno pedagoška obravnava vključuje:

 • razvijanje in krepitev ustrezne samopodobe in skrbi zase,
 • razvijanje veščin ozaveščanja, izražanja in soočanja s posameznimi čustvi,
 • razvijanje empatije in skrbi za sočloveka,
 • razvijanje komunikacijskih veščin,
 • razvijanje veščin navezovanja stikov in sodelovanja,
 • razvijanje veščin sprejemanja lastne drugačnosti in drugačnosti drugih,
 • razvijanje veščin konstruktivnega vedenja in izboljšanja samokontrole,
 • razvijanje veščin prevzemanja odgovornosti za lastno vedenje,
 • razvijanje veščin za reševanje sporov oziroma strategij ravnanj v posameznih socialnih situacijah,
 • razvijanje veščin, ki prispevajo k večji samostojnosti otroka,
 • razvijanje ustreznih učnih strategij in samoorganizacije dela,
 • razvijanje veščin razbremenitve in sprostitve.

Pri otrocih, pri katerih so spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa, je potrebna kontinuirana pomoč v obliki dodatne strokovne pomoči. Pomembno je, da smo pri otroku pozorni in poiščemo strokovno pomoč: 

 1. ko intenziteta čustvenih odzivov in vedenja presega stopnjo pričakovanega za razvojno obdobje ali okoliščine;
 2. ko je vedenje in/ali čustvovanje nekontrolirano ali iracionalno in se kaže vsaj šest mesecev; motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih (npr. v šoli, doma, v vrstniški skupini, širšem okolju);
 3. ko pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na enem ali več področjih (učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase);
 4. če otrok nima zadosti varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem socialnem okolju (odsotnost izkušenj dobre povezanosti, doživljanje odklanjanja in zavrnitve).

Kontakt:

Tjaša Tiršek, mag. prof. soc. ped., E-pošta: tjasa.tirsek@osglazija-celje.si

Dostopnost